top of page
FulyaUçanok_edited.png

FULYA UÇANOK

ABOUT // HAKKINDA

ENG

Fulya Uçanok is an electroacoustic musician, artist researcher, and pianist; composing and improvising.

 

Born in Turkey, she studied Eurogenetic classical music piano performance at Hacettepe University Ankara State Conservatory, and completed her master’s degree at the Center for Advanced Studies in Music (MİAM) — Istanbul Technical University (İTÜ). She went to Bali (Indonesia) for eighteen months to study the performance practice and socio-sonic connections of the Balinese Gender Wayang music tradition, thanks to a Darmasiswa grant. Upon her return to Istanbul, she began and completed doctoral degree focusing on electroacoustic music composition and performance at the Sonic Arts Department of İTÜ MİAM. Her Ph.D. dissertation is titled Towards a Response-able Com-position Practice: Entangling with Humans, More-than-humans and Materials.


She has a duo with cellist Zeynep Ayşe Hatipoğlu called iKKi Duo. The duo is an experimental improvisation project with cello, piano, everyday objects, and electronics. She is a member of klank.ist ensemble interested in free improvisation, comprovisation as well as interdisciplinary collaborations. Together with Serkan Sevilgen she initiated Soundinit, an initiative aiming to bring together people from different backgrounds interested in thinking with sound. Soundinit organizes soundwalks where various listening practices and discussions take place.

 

Her current interests include response-able sonic practices with humans, more-than-humans, and materials; practices with musical instruments as material agents (human-instrument collaborations) and; sympoietic practices in multivalent, immanent spaces within electroacoustic composition and performance.

Artist Statement

I am an electroacoustic musician and pianist. My work takes forms of composition, score-based or improvised performance, and artistic research. In my practice I work with acoustic pianos coupled with a variety of objects (inside-piano technique), electronic processing, generated electronics, and sound recordings.

At the core of my practice lies the
curiosity to attend others and “otherness”, and to investigate interfaces of connection within social sound engagements. There is a form of relating-in-difference, holding both togetherness and apartness that is of interest to me. Throughout my practice, I read every sonic act as social, and every relation happening with an embodied and performative agent (human and not). I like collaborating with musicians, and with non-human bodies (more-than-human agents and physical material agents). I am interested in what could be known from our relation in specific time-space-situations, enjoy exploring and responding to & with them, through new and unexpected situations. In these exchanges, I am interested in experiencing the consequences of changing and alternating perspectives (multivalence), and in exploring/tracing differences-in-relation. I love thinking and making with/through movement and gestures. And so, in my work, I focus on embodied explorations for listening, performance and composing; where I explore weaving theoretical, sensory and movement-based forms of thinking and expression into the sonic process.


Aside from my composition and performance practice, I am equally interested in creating, being and sharing in environments for listening and making with those who come from different experiences and backgrounds (from musical and non-musical, in and outside the academia). These communal teaching/learning environments are important spaces where my sonic thinking and artistic research is informed socially, culturally and politically.

Curiculum Vitae

Curriculum Vitae

.............................................................................................
 

 

TR

Elektroakustik müzisyen ve piyanist olan Fulya Uçanok, besteci, icracı ve doğaçlamacıdır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuvarında klasik piyano çalışmış, yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MİAM) yine piyano üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını verdikten sonra Darmasiswa bursu ile Bali'ye (Endonezya) Gamelan çalışmaya gitmiştir. Burada on sekiz ay kalarak Bali Gender Wayang müzik geleneğinin sosyo-kültürel bağlantılarını ve performans pratiğini çalışmıştır. Akabinde İTÜ MİAM’ın Sessel Sanatlar bölümünde elektroakustik kompozisyon ve performans alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tezinin başlığı, Karşılıklı ve Sorumlu Bir Kompozisyon Pratiğine Doğru: İnsanla, İnsan Olmayanla ve Nesneyle Dolanıklaşma'dır.

Viyolonselci Zeynep Ayşe Hatipoğlu ile iKKi Duo adında bir ikilileri vardır. İkili, viyolonsel, objeler, piyano ve elektroniklerin kullanıldığı, doğaçlama ve kompozisyonun birleştiği bir projedir. Besteci/icracılardan oluşan, özgür doğaçlama, komprovizasyon ve disiplinler arası çalışmalar yürüten klank.ist ensemble üyesidir. Serkan Sevilgen ile duysal sanatlarla ilgilenen sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmek üzere kurdukları Soundinit (Ses İnsiyatifi) kapsamında ses yürüyüşleri, ve duysal sanatları içeren etkinlikler düzenlemektedirler.

Güncel ilgi alanları arasında, elektroakustik müzik estetiği, kompozisyon ve performans alanlarında: çoklu ve çoğulcu sosyo-sonik alanlarda sessel ilişkisellik; besteci/icracının insanla, insan olmayanla (more-than-human) ve nesnelerle ilişkisindeki karşılık/cevap/etki üretme imkânı, kabiliyeti ve sorumluluğu (response-ability); ve enstrümanlar ile materyal faillik pratiklerini araştırmak vardır.

 

Sanatçı Beyanı

Elektroakustik müzisyen ve piyanistim. Çalışmalarım sanatsal araştırma (artistic research), kompozisyon, notasyona veya doğaçlamaya dayalı performans biçimlerini alıyor. Pratiğimde, akustik piyano/çeşitli nesneler, akustik sesi elektronik yöntemlerle işleme, jeneratif elektronikler ve ses kayıtları ile çalışıyorum.

Uygulamamın özünde, sosyo-sonik ilişkiler içerisinde karşılık/cevap/etki üretme imkânı, kabiliyeti ve sorumluluğunu (Response-ability: Haraway ve Barad) araştırmak yatıyor. Pratiğimde sesi failler (insan ve insan olmayan) arasında gerçekleşen ilişkisel ve toplumsal bir edim olarak değerlendiriyorum.

Müzisyenlerle ve insan olmayan bedenlerle birlikte ses etmeyi seviyorum. Belirli bir zaman-mekan-koşul içerisinde ürettiğimiz sessel değiş tokuşlarda, çoğulcu ve değişen bakış açılarının failler ve ilişki üzerindeki etkilerini keşfetmekle, ve bu sessel ilişkiden nelerin bilinebileceği ve öğrenilebileceğini değerlendirmekle ilgileniyorum. Bu sessel düşünme sürecini, hareket eden ve duyumsayan bedenle yapmayı seviyorum. Dolayısıyla, çalışmalarımda dinleme, performans ve besteleme süreçleri için bedensel ve harekete dayalı keşiflere odaklanıyorum; burada teorik, duyusal ve hareket-temelli düşünme ve ifade biçimlerini sonik üretme sürecine örümlemekle ilgileniyorum.

Bestecilik ve performans pratiğimin yanı sıra, farklı alt yapı, geçmiş ve deneyimden gelen (müzik alanında olan olmayan, akademi içinde ve dışında olan) kişilerle dinleme ve ses etme alanları yaratmak, beraber dinlemek, ve sese dair deneyimleri paylaşmakla eşit derecede ilgileniyorum. Bu ortak öğretme/öğrenme ortamları, müzikal düşüncemin ve sanatsal araştırmamın sosyal, kültürel ve politik olarak beslendiği önemli alanlardır.


 

bottom of page